Vše, co potřebujete vědět o exekucích majetku

spot_img

Slovensko patří dlouhodobě mezi státy s nejvyšším počtem exekucí na obyvatele. Zatímco některé z nich končí „pouze“ vymáháním plnění peněžité pohledávky, jiné vyústí až do exekuce nemovitosti.

Důvodů, pro které se majitel nemovitosti dostane do exekučního řízení, může být hned několik. Častým případem jsou nedoplatky ve zdravotní nebo v Sociální pojišťovně, případně neschopnost splácet úvěr. Příčinou vedení exekuce bývá i neuhrazení pokuty uložené státním orgánem. Ať je důvod exekučního řízení jakýkoli, jeho výsledkem může být až ztráta nemovitosti.

Co je exekuce a jaký je její účel?
Slovenský právní řád má pro pojem exekuce jasnou definici, která objasňuje, o co při exekučním řízení jde a co je jeho hlavním účelem. Tento právní proces slouží k realizaci nuceného výkonu soudních nebo jiných rozhodnutí s cílem uspokojit pohledávku věřitele. Vykonávat jej může pouze exekutor zapsaný v České komoře exekutorů, který má právo vést exekuci na základě pověření státem. Učinit tak může poté, co dlužník neuspokojil danou pohledávku ani po opakované výzvě a soud přiznal věřiteli právo na zahájení exekuce.

Kdy začíná exekuční řízení?
Průběh exekuce má jasný postup, který se opírá o ustanovení vyplývající ze zákona. K jejímu zahájení je vždy potřebný exekuční titul, který slouží jako podklad pro zahájení celého procesu. Exekuční titul může vydat soud, obec, Sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovna či policie. Daná instituce jej pak doručí soudu, který po přezkoumání návrhu na zahájení exekuce podá exekuční titul s oprávněním zahájit exekuční řízení exekutorovi. Ten začne vést exekuční řízení dnem doručení tohoto titulu.

Exekutor zvolí formu exekuce
Naplnění pohledávky může mít různé formy od příkazu k peněžitému plnění až po exekuce nemovitosti. Nejvhodnější formu vybírá samotný exekutor, kterému byla daná exekuce svěřena. Před jejím výběrem přezkoumá finanční a majetkové poměry dlužníka, na základě čehož rozhodne, který způsob vedení exekuce zvolí. Jistou měrou k tomu může přispět i dlužník, jehož komunikace s exekutorem může ovlivnit výběr způsobu vedení exekuce natolik, aby pro něj byla co nejvýhodnější.

Možné způsoby vedení exekuce:
Peněžní plnění – Jedná se o nejčastější způsob vedení exekuce. Exekutor vydá příkaz k naplnění pohledávky, na jehož základě musí dlužník do daného termínu uhradit dlužnou částku i náklady exekučního řízení.

Srážky ze mzdy – Při tomto způsobu vedení exekuce se dlužníkovi každý měsíc sráží ze mzdy jistá finanční částka. Srážky nesmí být nikdy v plné výši mzdy, nejvýše ve výši 1 až 2 třetin z měsíčního příjmu, jelikož dlužníkovi musí být ponechána alespoň částka na úrovni životního minima.

Prodej cenných papírů – Podílů dlužníků, kteří disponují cennými papíry, je na Slovensku dost nízký. Tento způsob vedení exekuce, při kterém je pohledávka naplněna prostřednictvím zisku z prodeje cenných papírů, se tak stává ojedinělým případem.

Prodej movitého majetku – Při prodeji movitého majetku sahá exekutor na automobil, spotřebiče nebo nábytek. Výběr movitého majetku, který bude odprodán, závisí vždy na výši dané pohledávky.

Exekuce nemovitosti – Po exekuci vedené formou příkazu k peněžitému plnění se jedná o nejčastější způsob, jak naplnit vybranou pohledávku. Ta je ve většině případů naplněna po vydražení daného bytu nebo domu.

Kdy nastupuje exekuce nemovitosti?
I když exekuce nemovitostí jsou poměrně častým způsobem, jak naplnit pohledávku, ne všichni dlužníci, vůči nimž je zahájeno exekuční řízení, se musí o svou nemovitost bát. Aktuálně platná legislativa dokonce brání sáhnout na nemovitost, pokud ji dlužník využívá za účelem trvalého nebo přechodného pobytu a výše pohledávky nepřesahuje částku 2000 €. Výjimečně se tak může udát v případech, kdy se soudu prokáže, že dlužník nemá jinou možnost naplnění této pohledávky.

Kdy může exekutor prodat nemovitost?
V případě, že nemovitost dlužníkovi neslouží jako bydliště nebo místo podnikání a celková výše jeho pohledávky přesahuje 2000 €, případně se rovná hodnotě nemovitosti, exekutor má podle zákona právo uspokojit pohledávku právě jejím prodejem. V takovém případě nastupuje dražba nemovitosti, která se připraví na základě dražební vyhlášky vydané exekutorem. Tu následně exekutor rozesílá všem potřebným institucím a dotčeným osobám včetně dlužníka, který musí ve stanoveném termínu uvolnit nemovitost a umožnit její obhlídku.

Jak lze zabránit exekuci nemovitosti?
Šance zastavit exekuci nemovitosti je stále i po zahájení exekučního řízení. Dlužník má možnost pokusit se zvrátit ztrátu více způsoby. Jednou z možností je odklad exekuce, který může se souhlasem exekutora nastat ze sociálních důvodů zapsaných v Exekučním řádu. Možností je i návrh na zastavení exekuce, který dlužník podá poté, co v době jejího průběhu uhradil dlužnou částku. Stihnout to ale musí do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení exekuce.

Přepis majetku během exekuce není možný
Pokud se dlužníkovi nepodaří zastavit nebo odložit exekuci, exekutor bude pokračovat krok po kroku podle zákonného postupu. Ten vede k přípravě zmíněné dražby, na které se může nemovitost prodat. Během období, kdy je nemovitost v exekuci, nemůže dlužník s tímto nemovitým majetkem nakládat jinak než za účelem běžného využití k bydlení nebo k podnikání. Přepis majetku během exekuce není možný, takže dlužník nemůže zachránit nemovitost žádným spekulativním přepisem na blízkou osobu.

Rozvržení zisku z dražby nemovitosti
Pokud se nemovitost podaří vydražit, exekutor sepíše zápis a odešle jej soudu ke schválení. Budou-li mít osoby, v jejichž (ne)prospěch byla vedena exekuce nemovitosti, námitky k výsledkům dražby, všechny se zapíší do protokolu. Soud je přezkoumá a vydá rozhodnutí o (ne)uznání výsledků dražby. V případě kladného posouzení exekutor zaplatí věřiteli dlužnou částku. Pokud je zisk z prodeje nemovitosti vyšší než pohledávka včetně nákladů a poplatků spojených s exekucí, zbývající částku poukáže dlužníkovi.

Všechny náležitosti ohledně exekuce nemovitosti a průběhu konkrétního exekučního řízení se v současnosti řeší pouze elektronicky. Děje se tak na základě změny v zákoně, která platí od roku 2017. Žádost o odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce nebo námitky vůči výsledkům dražby tak může dlužník komunikovat pouze elektronickou formou.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora